Cappelen Damms historieseminar 2013

Postet i historie 11. september 2013 av Heidi Helgestad

Fikk du ikke med deg historieseminaret i Oslo i mai? Her kan du se alle fem foredragene. På Cappelen Damm TV kan du se flere foredrag fra blant annet tidligere historieseminarer.

Alle tiders historie. Presentasjon av det nye læreverket ved to av forfatterne, Trond Heum og Tommy Moum, begge er lektorer med bred undervisningserfaring.

Nye perspektiver på 1814. Hvordan går man fra diktatur til demokrati? Hvordan bygger man en ny stat? Ola Teige er historiker og postdoktor Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO og en av forfatterne på Alle tiders historie.

Kommunismens fall. Da kommunismen kollapset var økonomien bankerott. Hvordan ble kommunismen avviklet og markedsøkonomien innført i Sentral-Europa. Kåre Dahl Martinsen er statsviter og forsker ved Norges forsvarsstudier og en av forfatterne på Alle tiders historie.

Romerne og deres imperium. Hvordan bygget romerne opp sitt imperium, og hvordan holdt de på det i vel 700 år? Knut Ødegård, dr.philos. og førsteamanuensis ved IAKH, UiO

Midtens Rike. En vandring i Kinas historie. I foredraget trekker Færøvik trådene fra de eldste tider til i dag. Torbjørn Færøvik, forfatter og historiker med asiatisk historie som hovedfelt og tidligere utenriksjournalist.

Om forfatteren

Heidi Helgestad
Heidi Helgestad

er markedsansvarlig for fagene norsk, samfunnsfagene og historie på videregående skole. Hun har utdannelse i kommunikasjon og nordisk (UiO).


E-post: heidi.helgestad@cappelendamm.no

Kommentar

 1. hjelp!
  1. Gjør rede for årsaker til Danmark-Norges allianse med Napoleon.

  2. Forklar hvilke konsekvenser Flåteranet fikk for Norge.

  3. Vurder i hvilken grad Flåteranet og Kieltraktaten bidro til å fremme økt nasjonalfølelse i Norge.

  4. Vurder Karl Johans rolle i Norges demokratiutvikling før 17. mai 1814.

  5. Gjør rede for hvem som møtte på riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.

  6. Gjør rede for selvstendighetspartiet og unionspartiet – hva sto de for og hva var de uenige om?

  7. Vurder Kristian Fredriks betydning for norsk selvstendighetskamp før 17. mai 1814.

  8. Gjør rede for innholdet av Grunnloven av 1814.

  9. Forklar begrepene maktfordelingsprinsippet og folkesuverenitet.

  10. Eidsvollsforsamlingen valgte etter få dager en konstitusjonskomité. Komiteen valgte å bygge grunnlovsarbeidet på elleve grunnsetninger (vedlegg 1):

  a. Grunnloven var inspirert av tanker fra opplysningstida om maktfordeling og folkesuverenitet. Vurder hvilke grunnsetninger som avspeiler disse ideene.

  b. Hvilke av grunnsetningene mener du det er særlig grunn til å legge vekt på i dagens samfunn, og hvilke vurderer du som mindre aktuelle?

  11. Jødeparagrafen (vedlegg 2):

  a. Hva var bakgrunnen for den såkalte jødeparagrafen, og hvor omstridt var den?

  b. Henrik Wergeland prøvde å få jødeparagrafen opphevet. Hva gjorde han for å oppnå dette, og i hvilken grad lyktes han?

  c. Når ble jødeparagrafen opphevet, og hva var bakgrunnen for det?

  12. Vurder i hvilken grad sammensetningen av grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll kan forklare at Grunnloven fikk den utformingen den fikk.

  13. Gjør rede for årsaker og konsekvenser av at Norge kom i union med Sverige.
  14. Flere historikere har hevdet at Norge ble “gitt friheten i gave” i 1814. Det vil si at den nyvunne friheten ikke først og fremst skyldtes nordmennenes egen innsats, men var et resultat av ytre omstendigheter. Finn argumenter for og imot dette synet basert på fagstoff om 1814. Forsøk deretter å trekke en konklusjon basert på argumentene dine.

  15. Vurder Karl Johans rolle i Norges demokratiutvikling under unionen med Sverige.

  16. Hva ligger i begrepet embetsmannsstaten?

  17. Beskriv situasjonen til bøndene i Norge i årene rundt 1814.

  18. Gjør rede for Thranebevegelsens mål og krav.

  19. Hvorfor oppfattet myndighetene bevegelsen som truende?

  20. Vurder Thranebevegelsens betydning for demokratiutviklingen i Norge.

Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.